AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) actief. Met onderstaande verklaring geven wij aan hieraan te voldoen.

Praktijk Oefentherapie Cesar Lopik, gevestigd aan Beatrixplantsoen 1F, 3411 DA Lopik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.cesarlopik.nl  | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Beatrixplantsoen 1F | 3411 DA Lopik |  0348-554175

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Oefentherapie Cesar Lopik verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het verwerken van gegevens van minderjarigen vindt plaats door toestemming van ouders/voogd. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres (optioneel)
- Burgerservicenummer (BSN)

De persoonsgegevens zijn uitsluitend in te zien door de behandelend therapeut en de eventuele stagiair. Met de stagiair wordt een geheimhoudingsovereenkomst getekend.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Oefentherapie Cesar Lopik verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over (website)bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk Oefentherapie Cesar Lopik verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om gebruik te maken van onze diensten hebben wij je persoonsgegevens nodig voor verslaglegging en om zorgkosten te kunnen declareren bij verzekeraars.
- Om contact met je te leggen moeten we je kunnen bellen of e-mailen.
- Praktijk Oefentherapie Cesar Lopik verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, of in het kader van de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk Oefentherapie Cesar Lopik neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Oefentherapie Cesar Lopik) tussen zit. Praktijk Oefentherapie Cesar Lopik gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- Winmens (aanleggen van cliëntdossier). Deze activiteiten hebben geen gevolgen voor de privacy van de cliënten omdat er een versleuteling van de gegevens plaatsvindt.
- Qualizorg (in kaart brengen en waarborgen van de klanttevredenheid). Er is een verwerkingsovereenkomst met Qualizorg voor het verzamelen van patiëntervaringsdata ten aanzien van de praktijk (al dan niet geanonimiseerd of gepseudonimiseerd).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk Oefentherapie Cesar Lopik bewaart uw persoonsgegevens volgens de wettelijke gestelde termijn van 15 jaar zoals beschreven in de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst)

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Oefentherapie Cesar Lopik verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De instanties waarmee we jouw gegevens delen zijn:
- Zorgverzekeraars voor declaratie van de zorgkosten
- Huisartsen (in overleg met de cliënt)
- Andere medici (in overleg met de cliënt en alleen indien noodzakelijk)
- Qualizorg

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Oefentherapie Cesar Lopik blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk Oefentherapie Cesar Lopik gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Oefentherapie Cesar Lopik en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Als je een verzoek doet tot het verwijderen van persoonsgegevens, verwijderen wij alle persoonsgegevens die wij wettelijk gezien niet hoeven te bewaren.

 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 Praktijk Oefentherapie Cesar Lopik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk Oefentherapie Cesar Lopik neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De systemen van Praktijk Oefentherapie Cesar Lopik voldoen aan de nieuwste eisen voor veiligheid en bescherming. En de software waarin wij de persoonsgegevens verwerken wordt door onze leverancier continue voorzien van verbeteringen. Heb je vragen over de kwaliteit en veiligheid van deze software, neem dan contact op met Winmens. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.